POPLINE Keyword Guide -- Main Index

<< ESTRONE | ETHAMOXYTRIPHETOL | ETHICS >>
Back to: "E"

ETHAMOXYTRIPHETOL
SN:
A nonsteroidal estrogen antagonist.
BK:
HORMONE ANTAGONISTS